×
Share this page

Privacy Statement en Cookieverklaring CED

CED is een full-service dienstverlener met een ge├»ntegreerd aanbod van noodhulpverlening, schademanagement tot hersteldiensten. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financi├źle gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

We verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u danwel onze opdrachtgevers uitvoeren, of als u ons kantoor of onze website bezoekt. Wij gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de opdracht voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld gegevens om met u in contact te komen of waarvan de gegevens nodig zijn voor de schadebehandeling, -expertise of -herstel. Als u ons kantoor bezoekt, verwerken wij ook de beelden van de camera’s die wij gebruiken om ons pand te beveiligen.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn de volgende:

 • We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

 • Welk type persoonsgegevens verwerken we?
  Algemene persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email).
 • Gegevens met het oog op de uitvoering van de opdracht (zoals voertuigbezit, kentekens, gegevens over de wederpartij, eigendomseigenschappen).
 • Identificatienummers (zoals ID-nummer en polisnummer).

 • Bijzondere persoonsgegevens:
 • Financiële informatie (zoals rekeningnummer en bankgegevens).
 • Medische informatie (dit in het kader van medische noodhulpverlening of letstelschadebehandeling).

 • Welke van bovenstaande persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van welke dienstverlening wij voor u uitvoeren.

  Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Klanten
 • Dienstverlening aan klant. Dat doen we onder andere voor bedrijven in de verzekeringssector, vastgoedondernemingen, woningcorporaties, leasemaatschappijen, zorgverleners en overheden.
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden.

 • Bezoeker van de website (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief)
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en service-doeleinden (u informeren over de laatste nieuwtjes over CED en relevante diensten; marketing en het meten van respons op onze marketingacties en het verbeteren van het functioneren van onze website).

 • Bezoekers kantoorpand CED
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging

 • Waarom mogen wij uw gegevens gebruiken? Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene;
 • Het voldoen aan onze wettelijke plicht, bijvoorbeeld het voldoen aan de Wwft;
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze opdrachtgevers te kunnen (blijven) verlenen; en
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belangen op het verkrijgen van een juiste dienstverlening.

 • Bezoeker van de website (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief)
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

 • Bezoekers kantoorpand CED
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van CED of derden. Dat gerechtvaardigd belang is het belang van CED om onze eigendommen te beveiligen.

 •  Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

 • CED gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via security@ced.nl;
 • Alleen medewerkers van CED die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van CED.
 • CED deelt soms persoonsgegevens met marktonderzoekbureaus en andere derden. Dat doen we zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via security@ced.nl.

 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
  We verwijderen de gegevens nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken, dan wel -als die er niet zijn-, uiterlijk vijf jaren na de beëindiging van de behandeling van de opdracht, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Bezoekers kantoorpand CED We bewaren uw contactgegevens maximaal 6 maanden nadat u ons kantoorpand heeft bezocht. We bewaren de camerabeelden maximaal 4 weken na uw bezoek; tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

  Moet ik persoonsgegevens aan CED verstrekken?
  Klanten

 • De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze producten en/of diensten niet goed kunnen verlenen.

 • Bezoekers kantoorpand CED

 • De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u toegang wenst tot het gebouw van CED. Zonder deze gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen.

 • Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegeven?
  CED is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 


  Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

  Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  CED
  Functionaris Gegevensbescherming
  Rietbaan 40-42
  2908 LP Capelle aan den IJssel
  Tel. +31 (0)10-2843434
  Security@ced.nl

  Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?

 • CED heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van CED en deze CED Privacyverklaring.
 • Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze CED Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
 • Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

  Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan CED of security@ced.nl Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Gebruiken jullie mijn gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven?

 • Wij gebruiken contactgegevens van onze klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen.
 • Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze klanten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen.

 •  Aanpassen privacy statement
  Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.ced.nl) worden gepubliceerd.