×
Share this page

Algemene voorwaarden


U kunt de Algemene- en Leveringsvoorwaarden CED hier downloaden.


Algemene- en Leveringsvoorwaarden CED

Deze voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen (AV 2017 CED), welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten die door deze voorwaarden worden beheerst en bepalingen die, naast de algemene bepalingen, van toepassing zijn op overeenkomsten die specifiek zien op de overeengekomen dienstverlening. Ingeval van inconsistentie prevaleren de bijzondere bepalingen.


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Onder 'opdrachtgever' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, die met CED een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan en naast deze (rechts-) persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, hun vertegenwoordigingsbevoegde(n), zoals zaakwaarnemer(s), gevolmachtigde(n), lasthebber(s), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.

1.2 Onder 'overeenkomst' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst of opdracht met betrekking tot de door CED te leveren diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten alsmede op de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering daarvan. De algemene voorwaarden hebben betrekking op CED Holding B.V. ("CED) alsmede haar dochtervennootschappen die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij en tot zover CED in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door CED.

Artikel 3 -Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door CED gedane aanbiedingen, offertes en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.2 Indien de opdrachtgever de vrijblijvende aanbieding aanvaardt, heeft CED het recht de gedane aanbieding binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Door de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever komt de overeenkomst tussen partijen tot stand, tenzij CED met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin de gedane aanbieding herroept.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 Na totstandkoming van de overeenkomst ingevolge artikel 3.2, wordt door CED aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging verzonden.

4.2 De opdrachtbevestiging bevat de essentialia van de overeenkomst en dient, ondertekend door de opdrachtgever, onverwijld te worden geretourneerd.

4.3 Is er meer dan één opdrachtgever, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4.4 De opdrachtgever is verplicht CED te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

4.5 De keuze van door CED in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CED is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.6 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in die overeenkomst. Behoudens tijdige opzegging conform artikel 4.7 wordt deze geacht daarna voor een zelfde periode stilzwijgend en automatisch opnieuw te zijn ingegaan onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als eerder tussen partijen overeengekomen. CED behoudt zich het recht voor na stilzwijgende verlening opnieuw in onderhandeling te treden met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen.

4.7 Opzegging van een overeenkomst dient te geschieden bij aangetekende brief voor het einde van de overeengekomen contractperiode met een minimale opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 5 - Prijzen / Tarieven

5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: - exclusief BTW, andere heffingen en belastingen; - berekend in Euro; - exclusief (eventuele) reis- en verblijfkosten en voorschotten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Bij overeenkomsten tussen CED en de opdrachtgever kan een honorarium op uurbasis, een van tevoren tussen partijen overeengekomen promillage, fixed fee of anderszins worden overeengekomen, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden nader zijn geregeld. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de inhoud, strekking en doel van de overeenkomst.

5.3 CED behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het verhogen van de prijzen, zoals genoemd in artikel 5.1, indien er sprake is van een verhoging van de kostprijs verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, mits sinds het aangaan ervan drie maanden zijn verstreken.

Artikel 6 - Facturering en betaling

6.1 Betaling van een factuur zonder beroep op compensatie, opschorting of korting vindt plaats door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door CED aangewezen bankrekening.

6.2 Contante of andere wijze van betaling dan genoemd in voorgaand lid is alleen dan mogelijk op aangeven of na toestemming van CED.

6.3 Indien door CED aan de opdrachtgever een factuur, tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten wordt toegezonden, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij uit de vermelding op de factuur een andere betalingstermijn volgt.

6.4 De op de bankafschriften van CED aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

6.5 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, door CED gemaakte invorderingskosten en schadevergoedingen en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.6 Door het verstrijken van de betalingstermijn, genoemd in artikel 6.3, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Een nadere ingebrekestelling is derhalve niet vereist.

6.7 CED is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7 - Rente en kosten

7.1 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, wordt door CED, onverminderd haar verdere rechten uit hoofde van de wet of de overeenkomst, een vertragingsrente van 8% op jaarbasis in rekening gebracht. Indien de wettelijke rente op enig moment hoger is dan de krachtens de vorige volzin geldende rente, zal in plaats van de hiervoor genoemde rente de wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.2 Indien de opdrachtgever in verzuim blijft ter zake van haar betalingsverplichtingen komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (met inbegrip van de in artikel 7.1 genoemde rente), zulks met een minimum van EUR 200,-.

Artikel 8 - gegevens van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever is verplicht CED volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan CED ter beschikking te stellen.

8.2 Bij opdrachten staat de opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan CED van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat CED gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

8.3 Voor zover CED, haar medewerkers of derden schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden en CED zo nodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 9 - Reclames

9.1 Eventuele reclames over geleverde dienstverlening, worden door CED slechts in behandeling genomen indien zij CED, binnen 30 dagen na afronding van de geleverde dienstverlening door CED, hebben bereikt.

9.2 Eventuele reclames over de factuur worden door CED slechts in behandeling genomen indien zij CED rechtstreeks binnen 21 dagen hebben bereikt.

9.3 De op de factuur vermelde datum is bepalend met betrekking tot de aanvang van de termijnen.

9.4 De reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Reclames op een andere wijze ingediend dan schriftelijk worden niet in behandeling genomen.

9.5 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door CED in behandeling genomen.

9.6 Slechts indien en voor zover de reclames door CED gegrond bevonden worden, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

9.7 Indien de reclames door CED gegrond worden bevonden, zal CED, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de overeenkomst alsnog correct nakomen.

9.8 Retournering van de factuur op grond van reclames kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van CED. CED bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering geschiedt.

9.9 Retournering zonder enige schriftelijke toestemming van CED heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever wordt opgeschort danwel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 CED neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de juiste zorg in acht. CED handelt geheel te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap.

10.2 Een tekortkoming kan CED niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

10.3 CED behoudt zich het recht voor, indien de nakoming van de overeenkomst niet reeds blijvend onmogelijk is, deze alsnog uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever derhalve niet tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd is.

10.4 Indien naar het oordeel van CED een niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is, kan zij de opdrachtgever een voorstel doen omtrent de ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst, alsmede de afwikkeling daarvan.

10.5 Indien er werkzaamheden zijn verricht vóórdat een niet toerekenbare tekortkoming, zoals beschreven in artikel 9.2, is gebleken, behoudt CED zich het recht voor evenredige nakoming te vorderen van de opdrachtgever.

10.6 Indien de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij in de nabije toekomst in een situatie van overmacht zal komen te verkeren, dient zij CED hiervan in kennis te stellen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en uitvoering door derden

11.1 CED voert door CED aanvaarde opdrachten c.q. door CED gesloten overeenkomsten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit. Op CED rust in de uitvoering van deze werkzaamheden slechts een inspanningsverplichting. CED kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

11.2 De aansprakelijkheid van CED is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor zuivere vermogensschade, gevolgschade of indirecte schade is CED nimmer aansprakelijk.

11.3 Indien CED in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden CED ter zake daarvan te vrijwaren.

11.4 Gelet op de aard, inhoud en strekking van opdrachten gegeven aan CED zal de totale aansprakelijkheid van CED voor de door de opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, in ieder geval zijn gelimiteerd tot tienmaal het bedrag van het aan de desbetreffende opdracht verbonden en door partijen overeengekomen honorarium, vergoeding of iedere andere beloning, exclusief de omzetbelasting en exclusief in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, met dien verstande dat in alle gevallen steeds als maximum zal hebben te gelden het bedrag waarvoor in het desbetreffende geval recht op uitkering bestaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van CED.

11.5 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door CED in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van het eigen risico op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CED.

11.6 Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst aan CED toekomen.

11.7 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten welke CED bij het vervullen van de overeenkomst kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.

11.8 Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CED het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. CED zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. CED verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

11.9 CED is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

11.10 CED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

11.11 Indien door CED of door CED ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten.

11.12 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van CED, is CED niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

11.13 CED is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. CED is tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever informatie van belang voor de dienstverlening verzwijgt.

11.14 Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplichtige en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 - Opzegging

12.1 Bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever voordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen of voordat de opdracht is volbracht, is deze gehouden de kosten verbonden aan de voorbereiding of uitvoering van de opdracht te vergoeden, voor zover deze niet in het loon van CED zijn inbegrepen.

12.2 Behoudens artikel 11.1 heeft CED bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever tevens recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon van CED. De verschuldigdheid van het loon van CED is afhankelijk van de volbrenging of van het verstrijken van de tijd van de opdracht.

Artikel 13 - Ontbinding

13.1 CED heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a) indien (een werknemer van) CED voor of tijdens het uitvoeren, maar na het sluiten van de overeenkomst het vermoeden krijgt, en deze een goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever voorlopig of blijvend de verplichtingen op grond van de overeenkomst niet zal nakomen;

b) indien na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever zijn bedrijf overdraagt aan een derde;

c) indien de opdrachtgever een werknemer van CED voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst steekpenningen danwel andere zaken enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de dienstverlening te beïnvloeden.

d) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst een uitoefening van het bodemrecht door de fiscus plaatsvindt;

f) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst komt te overlijden of, voor zover het een rechtspersoon of een personenassociatie betreft, wordt ontbonden;

g) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld; h) of indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.

13.2 De opschorting of buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding van voorgaande ontbindingsgronden vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van CED.

13.3 Indien één of meer der opgemelde omstandigheden van artikel 12 zich voordoen en dit resulteert in verschuldigdheid van enig bedrag door opdrachtgever op grond van de door CED verleende diensten, dan behoudt CED zich het recht voor dit bedrag terstond en zonder dat een ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen. Dit alles onverminderd en het recht van CED op vergoeding van kosten, schaden en interessen conform de artikelen 5, 6 en 7.

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 Bij alle informatie die door CED of door de opdrachtgever ten gunste van de overeenkomst of opdracht ter beschikking is gesteld, geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit.

Artikel 15 - (Intellectuele) eigendom

15.1 CED is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. CED is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid.

15.2 Indien een aanbieding, offerte of informatie vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het intellectuele eigendom van CED. Daar mag noch door de opdrachtgever, noch door derden in enige vorm gebruik van worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij dienen op eerste verzoek onverwijld aan CED te worden geretourneerd, onverminderd andere aan CED ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

15.3 Indien de opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst, is deze niet gerechtigd een document als genoemd in artikel 14.2 te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, digitale opname, zonder vooraf schriftelijke toestemming van CED.

15.4 Indien de opdrachtgever enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens CED niet naleeft is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,- per (gedeelte van een) dag of gebeurtenis onverminderd het recht van CED om de door haar daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1 Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één van beide partijen van toepassing zou zijn.

Artikel 17 - Geschillenregeling

17.1 Geschillen tussen partijen over de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten zullen worden beslecht door arbitrage en wel overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage is Rotterdam.

17.2 CED is gerechtigd – in afwijking van het bepaalde in het eerste lid – geschillen te laten beslechten door de gewone rechter. Indien CED van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de rechtbank te Rotterdam in eerste aanleg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.